aglaia: (too much crack)
aglaia ([personal profile] aglaia) wrote2008-03-19 07:00 pm
Entry tags:

Friends-only

Piszę przede wszystkim o sobie – często dość osobiście – i o tym, co czytam, czego słucham, co oglądam. O wszystkim, co zwraca moją uwagę. Lubię: ludzi myślących i z poczuciem humoru oraz dystansem do siebie i świata. Nie lubię: ludzi z klapkami na oczach i nieszanujących innych. Reszta szczegółów do wglądu na wciąż zmieniającej się, dość przypadkowej i stale niepełnej liście zainteresowań w profilu ;).

Ten dziennik jest w całości friends-only. Jeżeli masz ochotę go czytać, daj znać pod tym wpisem. Prawdopodobnie cię dodam – zwłaszcza jeżeli mijamy się na znajomych lj-ach lub mamy wspólne zainteresowania - jednak równie łatwo przyjdzie mi usunięcie ciebie z tej listy, jeżeli po jakimś czasie nie złapiemy kontaktu lub okaże się, że nie jestem zainteresowana czytaniem (albo w drugą stronę, ciebie nie będzie już interesował mój lj) i nie będzie to nic personalnego.

Post a comment in response:

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.